Επιβολή Φόρου Διαμονής σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα

Reception

Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016, επιβάλλεται Φόρος Διαμονής από την 01.01.2018 στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.

 

Α. Σε ποια Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα επιβάλλεται ο Φόρος Διαμονής:

 

Επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου Φόρος Διαμονής σε

 • κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα της περ. α. της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (155 Α΄) και
 • ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου.

 

Σημ: ο Ν. 4276/2014 ορίζει:

α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος.

 

β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

γγ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: Ως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ορίζονται εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό.

 

Από τον Φόρο Διαμονής ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

 • ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων,
  • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα,
  • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
 • ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

 

Επίσης, ο Φόρος Διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.

 

 

Β. Από πότε έχει εφαρμογή:

 

Από 01.01.2018 και μετά.

 

 

Γ. Υπολογισμός του Φόρου Διαμονής:

 

Ο Φόρος Διαμονής βαρύνει αυτόν που διαμένει στα δωμάτια και επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως εξής:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ως ακολούθως:

 

1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €

β. σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, 0,50 ευρώ.

 

Ο Φόρος Διαμονής δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

 

 

Δ. Πως εισπράττεται ο Φόρος Διαμονής:

 

Με την έκδοση Ειδικού Στοιχείου Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής, το οποίο εκδίδεται

 • πάντοτε προς τον χρήστη του δωματίου ή του διαμερίσματος (ή, σε περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα, σε έναν εξ αυτών),
 •  μετά την διαμονή του σε αυτό και πριν την αναχώρηση του,

 

περιλαμβάνοντας κατ’ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

 • ημερομηνία έκδοσης,
 • επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης,
 • ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται,
 • ημερομηνίες που αφορά η διαμονή
 • το συνολικό ποσό φόρου διαμονής και
 • τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

 

Το στοιχείο αυτό εκδίδεται

 • είτε αυτούσιο
 • είτε συνενωμένο με άλλο στοιχείο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 άρθρο 5 των ΕΛΠ (Ν.4308/2014).

Τονίζεται στην περίπτωση συνένωσης, ότι ο τίτλος του συνενωμένου παραστατικού θα αναφέρει και τα δύο παραστατικά και όλα τα στοιχεία που προβλέπονται για την έκδοση και των δύο στοιχείων.

 

Αν για παράδειγμα συνενώσουμε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με το Ειδικό Στοιχείο Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής, το συνενωμένο στοιχείο πρέπει να έχει τίτλο:

«Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών – Ειδικό Στοιχείο Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής»

και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αλλά και όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει το Ειδικό Στοιχείο Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής.

 

 

Ε. Πως αποδίδεται ο Φόρος Διαμονής:

 

Ο φόρος αποδίδεται από τις ως άνω επιχειρήσεις στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής».

Μέχρι την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση απόδοσης του φόρου διαμονής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή από τις επιχειρήσεις – υπόχρεα πρόσωπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος.

 


Σχετικά – Πηγές:

 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4389/2016,  Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016), Taxheaven.gr
 • ΠΟΛ.1015/2018, Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94), Taxheaven.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 02.02.2018

Tagged .