Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ε.Λ.Π.

elp

Υποδείγματα Ατομικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» σε αρχεία excel (.xlsx).

 

Με το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ορίζεται η υποχρέωση των οικονομικών οντοτήτων να καταρτίζουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β του ίδιου νομοθετήματος.

Παραθέτουμε τα υποδείγματα αυτά σε χρηστικά αρχεία σε μορφή excel (.xlsx).

 


Υπόδειγμα Περιγραφή Αρχείο
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) B.1.1.xlsx
Υπόδειγμα Β.1.2: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
B.1.2.xlsx
Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις B.2.1.xlsx
Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις B.2.2.xlsx
Υπόδειγμα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις B.3.xlsx
Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος) B.4.xlsx
Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων B.5.xlsx
Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες B.6.xlsx
Υπόδειγμα Β.7.1: Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος) B.7.1.xlsx
Υπόδειγμα Β.7.2: Ισολογισμός – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία ) B.7.2.xlsx
Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις B.8.1.xlsx
Υπόδειγμα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις B.8.2.xlsx
Υπόδειγμα Β.9: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις B.9.xlsx
Υπόδειγμα Β.10: Κατάσταση Χρηματοροών – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος) B.10.xlsx
Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012 B.11.xlsx
Υπόδειγμα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012 B.12.xlsx


 

 


Σχετικά – Πηγές:

Τελευταία Ενημέρωση: 12.09.2016

Tagged .