Προ-τυποποιημένα Υποδείγματα Καταστατικών Εταιριών

katastatiko

Προ-τυποποιημένα υποδείγματα Καταστατικών Εταιρικών Μορφών ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ βάσει των με αριθμό 31637/2017 & 107766/2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε word (.docx).

 

Με την Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 (ΦΕΚ Β’ 216/05-02-2013) εγκρίθηκε το ελάχιστο περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει ένα κασταστατικό με την μορφή προ-τυποποιημένων κειμένων για σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΙΚΕ.

Η απόφαση Κ2-828/31.1.2013 (Β’ 216) «Προτυποποιημένα καταστατικά» καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος της Απόφασης με αριθ. 31637/21.03.2017 «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.».

Με την με αριθμό 107766/2018 «Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β’ 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.» τροποποιήθηκε το προτυποποιημένο καταστατικό για τις ΕΠΕ, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στο ν. 3190/1955 μετά την τροποποίησή του από το ν. 4541/2018 (Α’ 93).

 

Προτυποποιημένο καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας

Παρατηρήσεις σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας

 

Προτυποποιημένο καταστατικό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Παρατηρήσεις σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

 

Προτυποποιημένο Kαταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Παρατηρήσεις σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

 

Προτυποποιημένο Kαταστατικό Ομόρρυθμης Εταιρείας

Παρατηρήσεις σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας

 

Προτυποποιημένο Καταστατικό Ετερόρρυθμης Εταιρείας

Παρατηρήσεις σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας

 

Τα αρχεία είναι σε μορφή word (.DOCX)


Σχετικά – Πηγές:

Τελευταία Ενημέρωση: 06.11..2018

Tagged , , , , , .