Ν. 4415/2016: Αλλαγές στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

frontistiria

Με το Ν. 4415/2016 δημιουργήθηκαν νέες υποχρεώσεις για τα Φροντιστήρια Μ.Ε., αφενός προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αφετέρου σε θέματα εκκαθάρισης μισθοδοσίας και ασφάλισης των εργαζομένων καθηγητών εκεί.

 

Ειδικότερα:

Νέες Υποχρεώσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών καταθέτουν στις οικίες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα εξής:

α) το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,

β) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές.

Οι οικείες οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

  1. Ελέγχουν τα τυπικά προσόντα των καθηγητών
  2. Αποστέλλουν τα α) και β) στις οικείες διευθύνσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Έναρξη των διατάξεων: Μετά την υπογραφή απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Την αναμένουμε.

 

 

Τροποποιήσεις στην Εκκαθάριση Μισθοδοσίας και την Ασφάλιση Μισθωτών Καθηγητών

Ιστορικό:

Το πλήρες ωράριο των καθηγητών σε Φροντιστήρια Μ.Ε. οριζόταν με την κλαδική ΣΣΕ σε 21 ώρες. Μετά την ΠΥΣ 6/2012 και την λήξη της Κλαδικής ΣΣΕ, δεν έχει υπογραφεί άλλη ΣΣΕ, οπότε καταργήθηκε και ο συγκεκριμένος όρος. Συνεπώς, πλήρες ωράριο (και) των καθηγητών σε Φροντιστήρια Μ.Ε. είναι οι 40 ώρες εβδομαδιαίως.

 

Αλλαγές με το Ν. 4415/2016:

Αποδοχές κατά Τις Αργίες:

Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πλήρες Ωράριο – Ασφάλιση – Αποδοχές:

Καθορίζεται, πλέον με νόμο, ότι το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών είναι οι 21 διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε 25 ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

 

Η εισηγητική του Νόμου αναγράφει:

Με την παράγραφο 3 καθορίζεται το πλήρες ωράριο απασχόλησης των διδασκόντων – καθηγητών και η απονομή ενσήμων βάσει του ωραρίου αυτού.

 

Το σκεπτικό δηλαδή του νομοθέτη στοχεύει στην ρύθμιση του πλήρους ωραρίου των διδασκόντων και την ασφαλιστική τους τακτοποίηση βάσει του ωραρίου αυτού (πλέον, ένας καθηγητής θα ασφαλίζεται με 25 ένσημα εφόσον κάνει 21 ώρες μάθημα την εβδομάδα, ανεξάρτητα αν τις κάνει όλες σε 2 ή 3 μέρες ή σε 6). Δηλαδή, αναφέρεται ΜΟΝΟ στην ασφάλιση και όχι στην μισθοδοσία.

Στενά ερμηνευόμενο, δεν ανατρέπει την Πράξη ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 6 της 28.2.2012 (ΠΥΣ 6/2012), η οποία αναφέρει:

1. Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%.

 

Και ορίζει το ελάχιστο ωρομίσθιο σε

586,06€ (βασικός μισθός) / 25 (ημέρες εργάσιμες) / 6,667 (=40/6, ώρες ημερήσιας απασχόλησης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο) = 3,52€ (ελάχιστο) ωρομίσθιο.

 

 

Ωστόσο, αν ερμηνεύσουμε τη συγκεκριμένη διάταξη πιο «ανοιχτά», ο Ν. 3846/2010 που τροποποίησε τις περί μερικής απασχόλησης διατάξεις (Ν. 1892/1990), αναφέρει:

1. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η συμφωνία αυτή, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση

2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ως:

α) «εργαζόμενος μερικής απασχόλησης», κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση,

β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους συγκρίσιμους εργαζόμενους με κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας.

 

Και συνεχίζει:

9. Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

 

Εάν, λοιπόν, το 40 γίνει 21 (ώρες ανά βδομάδα για πλήρες απασχόληση), οι υπολογισμοί για το ελάχιστο (νόμιμο) ωρομίσθιο διαμορφώνονται ως εξής:

586,06€ (βασικός μισθός) / 25 (ημέρες εργάσιμες) / 3,50 (=21/6, ώρες ημερήσιας απασχόλησης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο) = 6,70€ (ελάχιστο) ωρομίσθιο.

 

 

Προσωπικά εκτιμώ ότι και τα δύο ενδεχόμενα είναι λογικά.

Από κει και πέρα όμως, καθοριστικό ρόλο για την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων θα διαδραματίσει η αναμενόμενη ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ενημερωτικά, η ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος) απέστειλε ήδη ενημερωτικό στα μέλη της για να εναρμονιστούν με ελάχιστο ωρομίσθιο στα 6,70€.

 

Νέες (Διευκρινιστικές) Διατάξεις:

Με την με αριθμό 50967/1053/ 2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε στις 07.11.2016, διευκρινήστηκε το ζήτημα του ελάχιστου νόμιμου ωρομισθίου για τους καθηγητές σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι οι νέες διατάξεις προσδιορίζουν – εκτός το πλήρες ωράριο – και το ελάχιστο νόμιμο ωρομίσθιο, καθώς παραθέτει ρητά τον τρόπο υπολογισμού του ως εξής:

6 / 21 / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο

Καθώς ο (ελάχιστος) Νόμιμος Μισθός ανέρχεται σε 586,06 για εργαζόμενους άνω των 25 ετών (510,92€ για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών), το (ελάχιστο) νόμιμο ωρομίσθιο ανέρχεται πλέον σε
586,06€ * 6 / 21 / 25 = 6,70€
(510,95€ * 6 / 21 / 25 = 5,84€ για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών)

Κείμενο Νόμου:

Ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/6.9.2016)

Άρθρο 30 – Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,

ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.

β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

 

 

Εισηγητική Νόμου 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/6.9.2016)

Άρθρο…  Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζονται συνθήκες διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και νομιμότητας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Συγκεκριμένα:

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η κατάθεση του ωρολογίου προγράμματος, του αριθμού μαθητών και διδασκόντων/καθηγητών των φροντιστηρίων και των κέντρων Ξένων Γλωσσών και των συμβάσεων εργασίας στις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η καταβολή προσαυξημένων αποδοχών σε περίπτωση απασχόλησης των διδασκόντων/καθηγητών κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την παράγραφο 3 καθορίζεται το πλήρες ωράριο απασχόλησης των διδασκόντων – καθηγητών και η απονομή ενσήμων βάσει του ωραρίου αυτού.


Σχετικά – Πηγές:

Τελευταία Ενημέρωση: 09.11.2016

Tagged , , .